Algemene Voorwaarden

I Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  Welkom bij www.grootsmetkleintjes.nl (hierna: “website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.
  De website is eigendom van Grootsmetkleintjes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74247476, gevestigd te 9041CX Berltsum aan de Mulseleane 23.

Deze algemene voorwaarden (hierna: “gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 1 juni 2021 van toepassing op gebruik van de website, ongeacht de gebruikswijze, op alle diensten die door Grootsmetkleintjes.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Grootsmetkleintjes aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Grootsmetkleintjes raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Grootsmetkleintjes kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

 1. Bescherming van uw privacy
  In onze [privacy_policy] wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.
 2. Minderjarigen
  De diensten van Grootsmetkleintjes zijn niet toegankelijk voor minderjarige Gebruikers tenzij zij daarvoor expliciete toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.
 3. Niet toegestaan gebruik van de Website
  De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 10 Advertenties of 10 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
  Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (hierna: “Adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
  Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Grootsmetkleintjes. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Grootsmetkleintjes is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Grootsmetkleintjes daarvoor toestemming heeft gegeven.

 1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
  Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Ook klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons contactformulier.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Grootsmetkleintjes kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
a. Grootsmetkleintjes kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Grootsmetkleintjes of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Grootsmetkleintjes kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
Grootsmetkleintjes kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Grootsmetkleintjes binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze [privacy_policy].

 1. Wij geven geen garanties
  Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
  Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 2. Beperking aansprakelijkheid Grootsmetkleintjes
  Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
  (i) gebruik van de diensten van Grootsmetkleintjes;
  (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  (iii) onjuiste informatie op de Website;
  (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  (v) wijzigingen in de diensten van Grootsmetkleintjes of wijzigingen in of op de Website.
  Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Grootsmetkleintjes heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.
 3. Wijzigingen van de diensten en de Website
  Grootsmetkleintjes kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.
 4. Websites en diensten van derden
  De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Grootsmetkleintjes heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.
 5. Klachtenregeling
  Klachten over de dienstverlening van Grootsmetkleintjes kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.
  Een klacht kan tevens worden ingediend via de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
 6. Overige bepalingen
  Grootsmetkleintjes kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Grootsmetkleintjes zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Grootsmetkleintjes gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
  Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Grootsmetkleintjes zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
  Kennisgevingen aan Grootsmetkleintjes (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Grootsmetkleintjes, Mulseleane 23, 9041CS te Berltsum. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen binnen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Grootsmetkleintjes en de gebruiker. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Grootsmetkleintjes en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Grootsmetkleintjes zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 7. Beoordelingen
  Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een Advertentie van een product of dienst op Grootsmetkleintjes. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:
a. moet naar waarheid worden gedaan;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Advertentie;
c. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van Beoordelingen.
II Regels voor het plaatsen van advertenties

 1. Grootsmetkleintjes is een advertentieplatform

Grootsmetkleintjes is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Grootsmetkleintjes is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
  2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
  2.2 Het opmaken van een Advertentie:
  a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst. Indien de Adverteerder van mening is dat er geen bijpassende categorie beschikbaar is kan deze een verzoek indienen om een nieuwe bijpassende categorie toe te laten voegen. Deze wordt naar inzien van Grootsmetkleintjes danwel toegevoegd of geweigerd.
2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan om illustraties, afbeeldingen en/of foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:
(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder expliciete schriftelijke toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Grootsmetkleintjes.

 1. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Grootsmetkleintjes
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken.
3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Grootsmetkleintjes en Adverteerder

a. De Adverteerder en Grootsmetkleintjes tekenen vooraf een Advertentieovereenkomst, waarin bepalingen en gedragingen zijn vastgelegd.
b. Grootsmetkleintjes bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst ten minste 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze [privacy_policy]. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan.
Indien van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden het laatste exemplaar uit voorraad wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Na betaling vanuit Grootsmetkleintjes van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Grootsmetkleintjes, en is Grootsmetkleintjes haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

 1. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Grootsmetkleintjes of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Grootsmetkleintjes de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Grootsmetkleintjes een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Grootsmetkleintjes geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Grootsmetkleintjes de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

 1. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie
  5.1. Het is een Adverteerder niet toegestaan om alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

5.2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

 1. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Grootsmetkleintjes

6.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden en/of die smadelijke en/of lasterlijke inhoud bevatten, kunnen worden gemeld via het Formulier Melding van Inbreuk.

b. Misbruik van het Formulier Melding van Inbreuk wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

6.2. Meldingen in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten https://www.grootsmetkleintjes.nl/wp-content/uploads/2021/06/Formulier-Melding-van-Inbreuk.pdf

a. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar Grootsmetkleintjes te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Grootsmetkleintjes is ontvangen, zal de betreffende advertentie na controle worden verwijderd.

c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.

d. Zodra Grootsmetkleintjes voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde contactformulier heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Grootsmetkleintjes verstuurd worden.

 1. Wij geven geen garanties

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Grootsmetkleintjes geeft daarover geen garantie.

7.2. Grootsmetkleintjes kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 1. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Grootsmetkleintjes

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Grootsmetkleintjes voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.
8.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Grootsmetkleintjes zijn opgenomen in hoofdstuk I, artikel 8.

 1. Wijzigingen

9.1. Grootsmetkleintjes kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

9.2. Grootsmetkleintjes kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

 1. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

10.1. Grootsmetkleintjes kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

10.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrekt u Grootsmetkleintjes automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

10.3. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

10.4. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Grootsmetkleintjes heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
III Betaalde Advertenties

 1. Betalingen

1.1. Grootsmetkleintjes hanteert een voor iedere Adverteerder unieke overeenkomst met prijzen en/of kosten. Deze wordt wederzijds getekend voordat de Advertentie op de Website komt te staan.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van aangaan van de overeenkomst. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Grootsmetkleintjes gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Grootsmetkleintjes is gerechtigd om uw gebruik van diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso’s door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. Grootsmetkleintjes is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op Grootsmetkleintjes.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Grootsmetkleintjes tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Grootsmetkleintjes gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Grootsmetkleintjes voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. Grootsmetkleintjes kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting
Grootsmetkleintjes brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Grootsmetkleintjes, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur wordt maandelijks verstuurd via het vooraf bepaalde e-mailadres. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.
1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging. Indien u aan Grootsmetkleintjes een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan Grootsmetkleintjes verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.
1.7 Grootsmetkleintjes houdt door Gebruikers betaalde bedragen voor producten in op het account van Adverteerder, na verzending van het product met behulp van het door ons geleverde verzendlabel kan Adverteerder een verzoek indienen voor uitbetaling van het openstaande bedrag met aftrek van de overeengekomen prijzen en kosten zoals bepaald in hoofdstuk 3, artikel 1, paragraaf 1.1.