Privacybeleid

Wie wij zijn

Grootsmetkleintjes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74247476, gevestigd te 9041CX Berltsum aan de Mulseleane 23 (hierna “GMK”), legt in deze verklaring uit welke persoonsgegevens GMK verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met GMK via email: info@grootsmetkleintjes.nl. Voor een spoedige afhandeling hiervan verzoeken wij je om in de onderwerpregel “Persoonsgegevens” te zetten.

Ons privacybeleid

GMK respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.grootsmetkleintjes.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden. Hierbij wordt aan de eisen voldaan zoals die gesteld zijn in de wet omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

Gebruik van persoonsgegevens

GMK verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: Jouw naam; Jouw telefoonnummer; Jouw e-mailadres; Jouw IP-adres (geanonimiseerd); Gegevens over jouw activiteiten op onze website; Internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens zijn nodig voor het volgende: Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening; Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en Om onze diensten bij je af te leveren. Indien wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij. Dit zullen wij wel melden in een vernieuwde privacyverklaring.

Contactformulier

We bieden een contactformulier aan op onze website. Uiteraard kun je ons ook rechtstreeks mailen. Als je dit contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier/de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen

GMK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit zijn de gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, deze worden ten minste bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar, uitgezonderd hiervan zijn facturen. Wegens wettelijke verplichtingen bewaren we die ten minste 7 jaar.

Verstrekking aan derden

GMK deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging

GMK draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Hieronder valt het volgende: onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee is (vertrouwelijke) informatie versleuteld welke van en naar https://www.grootsmetkleintjes.nl wordt verzonden; onze software wordt altijd geüpdatet tot de nieuwst beschikbare beveiliging; toegang tot elektronische systemen is beveiligd met ten minste een wachtwoord; alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken. Met deze maatregelen streven wij altijd naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we je graag door naar ons cookie beleid.

Rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grootsmetkleintjes.nl. Vermeld hierbij “Persoonsgegevens” voor een spoedige afhandeling van je verzoek. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van een geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.